top of page

Intern Reglement

Download het reglement hier.
Lidmaatschap

Artikel 01 Het lidmaatschap begint op 01 januari en eindigt op 31 december. Het lidmaatschap
dient jaarlijks voor de gestelde datum (15 december) betaald te worden. Gebeurt dit niet,
dan vervalt de anciënniteit binnen de kringgroep en de VVDH en wordt de persoon als
ontslagnemend beschouwd. 

Artikel 02 Bij een eerste lidmaatschap binnen de vereniging wordt men stagelid voor een periode van 1 jaar. Hij heeft tijdens de gestelde periode toegang tot de terreinen, alle trainingen
en de algemene vergadering zonder stemrecht.

 

Artikel 03 Het lidmaatschap is volledig wanneer hij de bijdrage aan de kringgroep en de federatie heeft voldaan na een volledig jaar als stagelid.

Artikel 04 Elk lid dat bestuurslid is bij een andere vereniging met hetzelfde doel en soortgelijke activiteiten, kan niet toetreden tot het kringgroep bestuur.

Artikel 05 Elk lid dat deelneemt aan externe activiteiten dient dit te doen onder de

kringgroepnaam.

 

Artikel 06 Bij Kringgroep 01 Antwerpen vzw is iedereen welkom zonder onderscheid van ras, kleur, cultuur en/of geaardheid. Discriminerend gedrag, pesterijen of intimidatie kunnen leiden tot uitsluiting van lidmaatschap.

Clublokaal

Artikel 07 Alle kringgroepleden hebben tijdens de openingsuren toegang tot de lokalen van de vereniging.

Artikel 08 De kringgroep is geopend op woensdag van 18:00u tot 22:30u en op zaterdag van 13:00u tot 18:30u met uitzondering van feestdagen. Onvoorziene sluitingen zullen via het
informatiebord bekend gemaakt worden. Ieder bestuurslid kan wegens uitzonderlijke
omstandigheden de club vroeger of later sluiten.

Artikel 09 Achter de toog komen of zich in de keuken ophouden mag enkel met toestemming van een bestuurslid.

Artikel 10 Alle leden zullen zorg dragen voor de orde en de netheid van de lokalen en terreinen. Zij zijn medeverantwoordelijk voor hygiëne en onderhoud.

Artikel 11 Ieder zal zorg dragen voor de elektrische en sanitaire installatie en overbodig

stroomverbruik vermijden.

Artikel 12 De vereniging wijst alle verantwoordelijkheid inzake diefstal of beschadiging van

persoonlijk materiaal af.

Artikel 13 Alleen pups tot 6 maanden zijn (aangelijnd) tot de gelagzaal toegelaten.


Artikel 14 Overnachten in het kringgroep lokaal is niet toegelaten en kan alleen als bewakingsdienst bij manifestaties.

Artikel 15 Ieder bestuurslid dat als laatste de club verlaat dient de volgende punten te controleren en zo nodig uit te voeren: water en verwarming afzetten, elektrische toestellen
uittrekken, gas in de keuken afsluiten, alle lichten doven, alle bergingen sluiten en op
slot, kantine op slot draaien, bareel sluiten en op slot.

Bergingen

Artikel 16 De container dient enkel om hondeneten en agilitytoestellen op te bergen.


Artikel 17 In de garage dienen alle machines gereinigd en ordelijk gestald te worden.


Artikel 18 Alle kringgroep materiaal dient na gebruik op de daarvoor voorziene plaats

teruggeplaatst te worden.

Artikel 19 Bij ongeoorloofd gebruik dient eventuele schade vergoed te worden. Ongeoorloofd

gebruik kan uitsluiting van lidmaatschap tot gevolg hebben.

Artikel 20 Materialen van de federatie kunnen slecht occasioneel en mits toestemming van een bestuurslid gebruikt worden.

Sleutels

Artikel 21 De sleutels van de bergingen dienen steeds op hun plaats teruggeplaatst te worden.

 

Artikel 22 Er mag ondere geen enkele omstandigheid, zonder medeweten van het bestuur, een sleutel worden bijgemaakt. Indien hierop inbreuk gepleegd wordt kan dit leiden tot
opheffing van het lidmaatschap van de kringgroep.

Terreinen en trainingen

Artikel 23 Gebruik van de elektrische band is verboden. Gebruik van kettingen in slipstand, eenslipkoord of een prikband zijn enkel toegelaten in overleg met de lesgever en/of
pakwerker.

Artikel 24 Elke deelnemende hond moet ingeënt zijn tegen: hondenziekte (kennelhoest),
besmettelijke hepatitis, parvo virus en leptospirosis. Bewijs van deze inentingen moeten
kunnen worden voorgelegd bij inschrijving als lid en op elke vraag van de lesgever.
Honden met uitwendige tekenen van besmettelijke ziekten zijn niet toegelaten op de
terreinen zolang zij deze ziektebeelden vertonen uit veiligheid voor de andere honden.


Artikel 25 De geleiders plaatsen, bij aankomst op het terrein, hun naam op het krijtbord bij elke discipline die zij gedurende de trainingsuren wensen te beoefenen.

Artikel 26 Om de trainingen vlot te laten verlopen, dienen de geleiders, wanneer zij aan de beurt zijn, klaar te staan, zodat de instructeur en/of pakwerker niet hoeven te wachten.
Wanneer deze te land op een geleider moeten wachten, kan het gebeuren dat zij de
volgende geleiders laten aantreden.

Artikel 27 Geleiders onder de 16 jaar dienen een schriftelijke toelating van de ouders voor te leggen om aan de lessen deel te nemen.

Artikel 28 De geleider die het terrein tijdens de les wil betreden, meldt zich bij de dienstdoende lesgever en vraagt toelating om de les te volgen.

Artikel 29 De geleider moet steeds zijn lidkaart bij zich hebben tijdens de lessen.


Artikel 30 Juist vóór aanvang van de les moet de hond uitgelaten worden buiten de clubterreinen.

Artikel 31 De uitwerpselen van de hond moeten door de geleider zelf van het terrein verwijderd worden.

Artikel 32 Elke geleider blijft verantwoordelijk voor zijn hond gedurende zijn verblijf op de terreinen van de club.

Artikel 33 Met klachten en/of problemen kan men steeds terecht bij de bestuursleden.


Artikel 34 De dienstdoende lesgever is volledig verantwoordelijk voor het verloop van de les en mag hiervoor de nodige maatregelen nemen.

Artikel 35 Kinderen zijn niet toegelaten op het terrein tijdens de lessen.


Artikel 36 Het is niet toegelaten kinderen op de toestellen te laten spelen.


Artikel 37 Het is ten strengste verboden om de hond te mishandelen, te slaan, of the stampen op de clubterreinen.

Artikel 38 Tijdens de lessen is het verboden te roken op het terrein, dit geldt ook voor het gebruik van vapers. Het is eveneens verboden om overmatig alcohol te gebruiken wanneer men nog les moet volgen of nog wenst deel te nemen aan het bijtwerk.

Artikel 39 Elke geleider dient tijdens de trainingsuren zijn/haar hond aangelijnd te houden op het terras.

- einde intern regelement -

Laatste update:
● 03 januari 2023 - Vormgeving en verwoording. Aanpassing trainingsuren.

bottom of page